Constructieve Ledenvergadering

Een groot aantal leden van het Dinxpers Belang waren 17 maart j.l. bij elkaar gekomen in café/rest. de Sander in Dinxperlo. Aanleiding was de jaarlijkse ledenvergadering en de bijbehorende bestuursverkiezing. Zoals de voorzitter Rob Gerritsen al aangaf is het werkgebied van Dinxpers Belang zeer ruim en vrijwel niet volledig te omschrijven in een jaarverslag. Na het doornemen van de notulen, jaar- en financieel verslag was er voor de leden een ruime gelegenheid tot het stellen van vragen over de werkzaamheden in het afgelopen jaar. Onder de leden bleken veel vragen te zijn over de ontwikkelingen van de fietsstraat, fietsenstalling en de tijdelijke aanpassingen van de Aaltenseweg. Voor een ieder was het nog niet zo bekend dat het Dinxpers Belang een subsidie van vijfduizend euro heeft binnen gehaald voor het aanschaffen van een ElectroCar. De voorzitter wees tussendoor op de mogelijkheid dat deze voor iedereen vrij te gebruiken is. Enkel door een telefoonnummer te gebruiken welke o.a. op www.dinxpers-belang.nl te vinden is, kan men de ElectroCar voor laten rijden.

Eddy ten Broek, bestuurslid en voorzitter van de werkgroep Verkeer en Groenbeheer, nam het gebruik van de fietsenstalling bij de Rabobank voor zijn rekening. Leden van de werkgroep zullen de eerste periode toezien op het gebruik en waar nodig assisteren bij het plaatsen van de fietsen. Nadien zal er door de dienstdoende Boa’s echter handhavend worden opgetreden tegen de eigenaren van fietsen welke zich in directe omgeving op het trottoir worden gestald.
De actie houdt Dinxper Schoon kreeg luide bijval van de leden. Als meest ergerlijk wordt de overlast van hondenpoep ervaren. Zoals een lid opmerkte, er lopen nog steeds mensen rond die het fatsoen niet hebben om de behoefte van hun hond op te ruimen. Deze mening werd overigens door vrijwel alle leden gedeeld. Te vaak wordt de hond onaangelijnd door de wijk gestuurd waarbij zelfs privé terrein gebruikt wordt als hondentoilet. Door de vergadering werd aan het bestuur gevraagd stappen te ondernemen zodat er door de gemeente meer gecontroleerd gaat worden.

Tijdens de daarop volgende afvaldiscussie werd duidelijk dat niet iedereen op de hoogte was van de afvalscheiding zoals voorgesteld door de gemeente en Rova. Het bericht dat de gemeente in overleg is met het Dinxpers Belang omtrent de plaatsing van de toekomstige ondergrondse containers werd met instemming ontvangen.
Als volgend agendapunt was de bestuursverkiezing die de aandacht vroeg. Aftredend waren zowel de voorzitter Rob Gerritsen als de secretaris Bertus te Grotenhuis. Helaas, zo concludeerde de voorzitter, zijn er geen aanmeldingen binnen gekomen voor nieuwe bestuursleden. Hij vervolgde dat de noodzaak van nieuwe bestuursleden wel dringend aanwezig is vanwege de sterk stijgende aandachtspunten in ons dorp. Na de beschikbaarstelling en de daarop volgende stemming, werden zowel de voorzitter als secretaris herkozen voor de komende vier jaar.

In de rondvraag werd o.a. de supermarkt kwestie en leegstand in Dinxperlo aangehaald. Bijzonder jammer zo de unanieme mening van de vergadering, dat het oude C1000 pand van de goed uitziende en opvullende posters is ontdaan. De wederom eensgezinde mening was ook dat er nu helaas weer een troosteloos uitziend winkelpand in het centrum staat.
Opmerkingen over de voormalige Dinxperse Eremedaille en het omzetten naar een Aaltense aangelegenheid is voor de meeste leden wel begrijpelijk. Onbegrip heerst er echter dat de betreffende ontvangers geen echte erkenning ontvangen van de huidige gemeente door de betreffende personen nimmer bij de mogelijke gelegenheden uit te nodigen.

Na de rumoerige jaarvergadering van 2015, is het een groot genoegen om te constateren dat een vergadering ook in goede harmonie en met respect voor elkaars mening kan verlopen, zo sprak de voorzitter bij het sluiten van de vergadering.